ಗುರುವಾರ, ಜನವರಿ 12, 2012

ಶಾಸಕರೇ, ಪಟ್ಟಣ ಬಿಟ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ

ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ... ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ.
ಹೈದರಾಬಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಇನ್ನು ರಸ್ತೆಯನ್ನೇ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ  ಕಾರಣ ಸರಕಾರ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು... ಏನು, ಎತ್ತ, ಇದರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಚಿತ್ತ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: