ಭಾನುವಾರ, ಜುಲೈ 22, 2012

ಸಿದ್ದಿ ಜನರ ಹಾಡು-ಪಾಡು


ಕನ್ನಡಿಗರ ಜೋಕ್ ಫಾಲ್ಸ್


ಖಾದಿ ಬಿಡಿ, ಕಾವಿ ತೊಡಿ


ನಿಮ್ಮ ಓಟು ಯಾರಿಗೆ?


ನೀರಿಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ


ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಸೀರೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತೇ?


ಅನ್ನ ಬೇಕೋ ಮಣ್ಣು ಬೇಕೋ